Molchi, Grust... Molchi (1918)

Molchi, Grust... Molchi (1918)

Raiting: 6,1 /10

Genre: Drama

Director: Pyotr Chardynin, Cheslav Sabinsky

Stars: Pyotr Chardynin, Konstantin Khokhlov and Vera Kholodnaya

Country: Russia

Release date: 14 May 1918

Length: 45 minutes


Top cast

Vera Kholodnaya

Vera Kholodnaya

Paula, Lorio's partner

Pyotr Chardynin

Pyotr Chardynin

Lorio, Musik-Clown

Konstantin Khokhlov

Konstantin Khokhlov

Olekso Presvich, a hypnotist and illusionist

Ivan Khudoleyev

Ivan Khudoleyev

Prakhov, a merchant

Vladimir Maksimov

Vladimir Maksimov

Volyntsev, an artist


Yanina Mirato

Yanina Mirato

A lady of the demi-monde

Vitold Polonsky

Vitold Polonsky

Telepnev, a rich gentleman

Olga Rakhmanova

Olga Rakhmanova

Volyntsev's mother

Ossip Runitsch

Ossip Runitsch

Zaritskii, a barrister