Nanatsu no Umi: Kohen Teiso-hen (1932)

Seven Seas: Part Two - Chastity Chapter / Seven Seas: Frigidity Chapter / Seven Seas

Nanatsu no Umi: Kohen Teiso-hen (1932)

Raiting: 5,9 /10

Genre: Drama / Romance

Director: Hiroshi Shimizu

Stars: Hiroko Kawasaki, Joji Oka and Ureo Egawa

Country: Japan

Release date: 11 February 1932

Length: 67 minutes


Top cast

Haruo Takeda

Haruo Takeda

Yunosuke Yagibashi

Utako Suzuki

Utako Suzuki

Yoriko, his wife