Gamera tai Gyaosu (1967)

Gamera vs. Gyaos / Return of the Giant Monsters

Gamera tai Gyaosu (1967) - poster

Raiting: 5,2 /10

Genre: Action

Director: Noriaki Yuasa

Stars: Kōjirō Hongō, Kichijirô Ueda and Naoyuki Abe

Country: Japan

Release date: 15 March 1967

Length: 87 minutes


Top cast - Gamera tai Gyaosu (1967)

Kōjirō Hongō

Kōjirō Hongō

Foreman Shiro Tsutsumi

Kichijirô Ueda

Kichijirô Ueda

Tatsuemon Kanamura

Reiko Kasahara

Reiko Kasahara

Sumiko Kanamura

Naoyuki Abe

Naoyuki Abe

Eiichi Kanamura

Taro Marui

Taro Marui

Mite-no-Tetsu


Yukitaro Hotaru

Yukitaro Hotaru

Hachiko

Fujio Murakami

Fujio Murakami

Dr. Murakami

Akira Natsuki

Akira Natsuki

Self-Defense Force General

Kenji Oyama

Kenji Oyama

District Police Commissioner


Trailer - Gamera tai Gyaosu (1967)