Shonen Jidai (1990)

Childhood Days / Takeshi: Childhood Days / 少年時代

Shonen Jidai (1990)

Raiting: 7,4 /10

Genre: Drama

Director: Masahiro Shinoda

Stars: Tetsuya Fujita, Yuji Horioka and Katsuhisa Yamazaki

Country: Japan

Release date: 12 January 1990

Length: 119 minutes


Top cast

Tetsuya Fujita

Tetsuya Fujita

Shinji Kazama

Yuji Horioka

Yuji Horioka

Takeshi Ohara

Katsuhisa Yamazaki

Katsuhisa Yamazaki

Futoshi Tanabe

Noritake Kobinata

Noritake Kobinata

Kensuke Sudo

Atsuko Koyama

Atsuko Koyama

Minako Saiki


Shima Iwashita

Shima Iwashita

Shizue Kazama (Shinji's mother)

Toshiyuki Hosokawa

Toshiyuki Hosokawa

Shusaku Kazama (Shinji's father)

Mitsue Suzuki

Mitsue Suzuki

Kazama Masa (Shinji's grandmother)

Chōichirō Kawarasaki

Chōichirō Kawarasaki

Tatsuo Kazama (Uncle of Shinji)

Kazuyo Mita

Kazuyo Mita

Kazama Shige (Aunt of Shinji)