I Am a Hero (2015)

アイアムアヒーロー

I Am a Hero (2015) - poster

Raiting: 6,8 /10

Genre: Action

Director: Shinsuke Sato

Stars: Yo Oizumi, Masami Nagasawa and Kasumi Arimura

Country: Japan

Release date: 23 April 2016

Length: 126 minutes


Top cast - I Am a Hero (2015)

Yo Oizumi

Yo Oizumi

Hideo Suzuki

Kasumi Arimura

Kasumi Arimura

Hiromi Hayakari

Masami Nagasawa

Masami Nagasawa

Nurse Yabu


Yuu Tokui

Yuu Tokui

Abe

Nana Katase

Nana Katase

Tekko

Makita Sports

Makita Sports

Matsuo

Muga Tsukaji

Muga Tsukaji

Mitani

Jin Katagiri

Jin Katagiri

Nakata Korori


Trailer - I Am a Hero (2015)