Milton Berle

Milton Berle

Unknown authorUnknown author, Public domain, through Wikimedia Commons.